REGULAMIN

Jasielskiego Konkursu Matematycznego

im. Hugona Steinhausa


 

 1. Organizatorem Konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Kr. Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle. Konkurs odbywa się w budynku tej szkoły w terminie dokładnie określonym przez Komisję Konkursu.
 2. Udział w Konkursie mogą brać uczniowie szkół średnich powiatu jasielskiego oraz zaproszeni przez Komisję Konkursu uczniowie szkół średnich spoza powiatu jasielskiego.
 3. Konkurs rozgrywany jest w trzech kategoriach, oddzielnie dla poziomu każdej z trzech klas szkoły średniej.
 4. Do udziału w konkursie z każdej szkoły objętej jego rejonem działania, mogą być zgłoszeni uczniowie osiągający dobre wyniki nauczania z matematyki, wykazujący zainteresowanie tym przedmiotem. Ilość zgłaszanych zawodników w każdej z kategorii (klas) musi uzyskać aprobatę organizatora Konkursu.
 5. Wybrani w poszczególnych szkołach nauczyciele zobowiązani są do przesłania w podanym terminie, na adres organizatora, imiennego wykazu (z zaznaczeniem klasy) uczniów zgłaszanych do konkursu oraz podpisanych przez rodziców zezwoleń na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku oraz osiągnięć uczestników konkursu. Formularze w/w zezwoleń stanowią załącznik nr 1 do regulaminu.
 6. Nauczyciele szkół, do których uczęszczają uczestnicy konkursu, mają prawo do przesłania propozycji zadań, które po zaaprobowaniu przez Organizatora mogą zostać wykorzystane w danej edycji konkursu.
 7. W skład Komisji Konkursu wchodzi co najmniej dwóch nauczycieli matematyki ze strony organizatora, z których jeden pełni funkcję przewodniczącego Komisji. Członkami Komisji mogą również zostać nauczyciele matematyki ze szkół średnich powiatu jasielskiego, których uczniowie biorą udział w zawodach.
 8. Konkurs jest jednoetapowy. Uczniowie otrzymują do rozwiązania 4 zadania – czas pracy z zestawem to 150 minut.
 9. Prace uczniów są kodowane. Prace oceniają według wspólnie ustalonych kryteriów i punktacji, członkowie Komisji Konkursu.
 10. Uczniowie zajmujący miejsca od pierwszego do trzeciego w każdej kategorii zostają laureatami konkursu, zaś uczniowie sklasyfikowani na pozycjach od czwartej do szóstej otrzymują wyróżnienie.
 11. Ogłoszenie wyników konkursu następuje przy udziale laureatów, wyróżnionych oraz nauczycieli matematyki tych uczniów. Przewodniczący Komisji może zaprosić także, dla uświetnienia uroczystości inne osoby, takie jak: przedstawiciele lokalnego samorządu i władz oświatowych, przedstawiciele uczelni wyższych, osoby związane z Patronem.
 12. Koszty organizacyjne, dyplomów i nagród dla laureatów i wyróżnionych w konkursie oraz ich nauczycieli ponosi organizator konkursu przy wsparciu, po uzgodnieniu, powiatowych władz oświatowych. Koszty ewentualnego dojazdu uczestników konkursu i ich opiekunów oraz członków Komisji pokrywa macierzysta szkoła.
 13. Na uroczystości podsumowania konkursu jego zwycięzca w najstarszej kategorii, ma prawo wygłosić referat matematyczny na temat przez niego zaproponowany i uzgodniony z przewodniczącym komisji.

Organizator Konkursu