Historia C.K. Gimnazjum i Liceum


Historia C.K. Gimnazjum i Liceum (tekst)


1862|1868|1871|1872|1875|1876|1880|1891|1892|1893|1900|1904|1912|1916
1919|1920|1921|1922|1924|1926|1928|1930|1935|1936|1939|1942|1944|1945
1948|1951|1958|1959|1960|1962|1965|1966|1967|1968|1973|1978|1981|1984
1985|1988|1991|1993
|1995|2001|2003|2006|2008|2009|2010|2012


1862

Burmistrz miasta Jasła Józef Koralewski poddaje Radzie Miejskiej myśl założenia Gimnazjum w Jaśle oraz przeprowadza uchwałę upoważniającą Zarząd Miejski do poczynienia odpowiednich starań.

1868

Rada Szkolna Krajowa rozporządzeniem z dnia 22 VII 1868 roku zatwierdziła osobny statut, na mocy którego powstaje Niższe Gimnazjum w Jaśle.

16 IX 1868 - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, zajęcia szkolne odbywają się w budynku, z którego w latach późniejszych powstał ratusz.

1871

Rozwijające się Gimnazjum posiada cztery klasy tzw. Gimnazjum Niższego.

1872

Uzyskanie zezwolenia na otwarcie klasy piątej. Miasto otrzymuje stały zasiłek na prowadzenie szkoły w wysokości 2000 zł. Rozporządzeniem z dnia 25 IX szkoła uzyskuje prawo publiczności.

1875

Gimnazjum staje się zakładem państwowym, a koszty jego utrzymania przejmuje rząd.

1876

Pierwsza matura. Świadectwo dojrzałości otrzymało 18 wychowanków szkoły.

1880

Około 1880 roku powstała w Gimnazjum pierwsza tajna organizacja tzw. "Związek Żuawów". Przybierała i inne nazwy np. "Orła Białego" czy "Ligi Narodowej". Jej celem było wyzwolenie narodowe.

1891

Wmurowanie "kamienia węgielnego" pod budowę gmachu szkoły i sali gimnastycznej przy ulicy Czackiego według projektu Odrzywolskiego.

1892

Uroczystość otwarcia Gimnazjum w nowym gmachu z udziałem namiestnika hr. K. Badeniego oraz wiceprezydenta dr M. Bobrzyńskiego.

1893

Ukończenie budowy kaplicy gimnazjalnej.

1900

1 IX - Z inicjatywy i pod kierownictwem dyr. Słotwińskiego zostaje założone  Towarzystwo Opieki nad Młodzieżą Gimnazjalną.

1904

W latach 1904 - 1908 rozwija działalność organizacja młodzieży ludowej.

1912

5 X - oddanie Bursy Gimnazjalnej, której nadano imię Adama Mickiewicza. Powstaje w zakładzie pierwsza na tym terenie drużyna harcerska imienia gen. Józefa Bema.

1916

Jubileusz 50-lecia szkoły.

1919

Rada Ministrów nadaje zakładowi nazwę oficjalną: Państwowe Gimnazjum im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle.

1920

Grupa ponad 300 uczniów, bierze udział w walkach o ustalenie granic Rzeczpospolitej Polskiej na Śląsku, Wielkopolsce i części wschodniej Kraju.

1921

Utworzenie w Gimnazjum chóru szkoły oraz koła sportowego.

1922

Reforma programu nauczania wprowadza podział klas na typ: matematyczno - przyrodniczy i humanistyczny.

1924

Gmina Miasta Jasła oddaje do dyspozycji szkoły działkę 1,5 ha nad rzeką Jasiołką przy ulicy Szajnochy.

1926

Uroczyste otwarcie stadionu gimnazjalnego nad rzeką Jasiołką.

1928

Młodzież wydaje czasopismo o charakterze literackim "EFEB"

1930

Przekazanie młodzieży sztandaru szkolnego ufundowanego przez Komitet Rodzicielski.

1935

Reforma szkół średnich. Wprowadzone zostaje 4-letnie gimnazjum i 2-letnie liceum dwóch typów: humanistyczne i matematyczno - fizyczne. Nadano szkole nazwę "Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle".

1936

5 - 6 IV - uroczysty jubileusz 70-lecia Zakładu.

1939

Wybuch wojny. Władze szkolne zarządzają zawieszenie nauki i ewakuację tajnych akt szkoły.
8 IX - niemiecki komendant placu zajmuje gmach Liceum. Rozpoczęcie działalności tajnego nauczania.

1942

Pierwsza tajna matura w lecie 1942 w obecności delegata tajnego nauczania z Krakowa. Bursa gimnazjalna staje się miejscem kaźni więźniów politycznych jako siedziba Gestapo.

1944

Czwarty z kolei tajny egzamin dojrzałości. Wraz ze zniszczeniem miasta budynek gimnazjalny zostaje zaminowany a Bursa i Kaplica gimnazjalna spalone.

1945

Decyzja Kuratorium Okręgu Krakowskiego z dnia 19 II 1945 o wznowieniu działalności Państwowego Koedukacyjnego Gimnazjum i Liceum im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle. Decyzja o oddaniu w użytkowanie szkole 9 sal w budynkach Rafinerii Nafty.
5 IV - pierwsza konferencja Rady Pedagogicznej pod przewodnictwem kierownika zakładu ob. L. Króla.
Pierwsza powojenna matura. Egzamin dojrzałości złożyło 28 osób oraz troje eksternistów. W październiku nastąpiło przeniesienie szkoły z budynku rafineryjnego do częściowo odrestaurowanych szkół im. Traugutta i Konopnickiej.

1948

1 III - Dyrektorem zostaje K. Krajewski. Reforma szkolna programowa i organizacyjna - wprowadzenie 4-letniego okresu nauczania w klasach VIII, IX, X, X. W październiku nastąpiło przekształcenie nazwy szkoły na Państwową Koedukacyjną Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Licealnego im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle.

1951

Oddanie do użytku młodzieży internatu przy ulicy Słowackiego, w którym zamieszkało 56 uczniów.

1958

Powstanie Społecznego Komitetu Budowy Gmachu Liceum pod przewodnictwem dyr. Jana Lisowskiego.
10 XII - zlokalizowanie budynku Liceum na miejscu dawnego gmachu przy ulicy Czackiego i Mickiewicza.

1959

Zmiana nazwy szkoły na Liceum Ogólnokształcące im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle. Pierwsza "Żakinada".

1960

Rozpoczęcie budowy szkoły.

1962

1 IX - Uroczystość oddania do użytku nowego gmachu Liceum z udziałem władz wojewódzkich, miejscowych oraz społeczeństwa i młodzieży. Na mocy decyzji Ministerstwa Oświaty zorganizowano przy Liceum Ogólnokształcącym Technikum Chemiczne.

1965

Honorowy obywatel Jasła, były wychowanek zakładu profesor matematyki dr Hugo Steinhaus był gościem Liceum i wygłosił w auli szkolnej odczyt na temat matematyki stosowanej. Obowiązki dyrektora pełni Mieczysław Zygmunt.
Z dniem 1 IX Technikum Chemiczne otrzymuje własne kierownictwo.

1966

Liceum otrzymało odznakę 1000-lecia Państwa Polskiego. Nawiązano kontakty ze słowackim gimnazjum w Nowej Spiskiej Wsi.

1967

Przejęcie przez szkołę patronatu nad statkiem "Jasło". W wyniku reformy szkolnej wprowadzono pierwszą klasę 4-letniego Liceum na podstawie 8-klasowej szkoły podstawowej.

1968

Obchody 100-lecia istnienia Szkoły.

1973

Medal Komisji Edukacji Narodowej.

1978

Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej w 10-lecie śmierci S. Pigonia.

1981

Obchody jubileuszu 50-lecia SKS.

1984

Wizyta Komitetu Głównego Olimpiady Chemicznej.

1985

Sesja naukowa zorganizowana w 45. rocznicę męczeńskiej śmierci Stanisława Pawłowskiego.

1988

120-lecie Szkoły.

1991

Sesja popularnonaukowa zorganizowana w związku z IV pielgrzymką Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny.

1993

28 - 30 V - sesja MRA - Międzynarodowa Konferencja Muzyczna.
25 - 27 VI - obchody 125-lecia założenia Szkoły i 100-lecia wzniesienia kaplicy gimnazjalnej.

1995

17 II 2005 - podpisanie aktu notarialnego powstania Fundacji im. prof. Romana Saphiera.

2001

17 XI 2001 - I edycja Jasielskiego Konkursu Matematycznego im. Hugona Steinhausa - absolwenta naszej Szkoły.

2003

12 IX 2003 - Sesja Naukowa z okazji 135. Rocznicy Powstania Szkoły.

2006

16 - 17 VI 2006 - Jubileusz 75-lecia Szkolnego Koła Sportowego.

24 XII 2006 - Pierwszy oficjalny występ chóru szkolnego "Soli Deo".

2008

25 IX 2008 - Obchody Jubileuszu 140 - lecia Szkoły.

2009

4 VI 2009 - Uroczysta akademia z okazji 20-tej rocznicy wolnych wyborów parlamentarnych.

2010

25 V 2010 - Obchody 70. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej, odsłonięcie pomnika "Golgota Wschodu", posadzenie dębu pamięci w hołdzie ppor. rez. Antoniemu Nowakowi, absolwentowi gimnazjum jasielskiego,zamordowanemu w Katyniu.

2012

24 II 2012 - Obchody 40. rocznicy śmierci Hugona Steinhausa.

 


Historia C.K. Gimnazjum i Liceum (tekst)


1862|1868|1871|1872|1875|1876|1880|1891|1892|1893|1900|1904|1912|1916
1919|1920|1921|1922|1924|1926|1928|1930|1935|1936|1939|1942|1944|1945
1948|1951|1958|1959|1960|1962|1965|1966|1967|1968|1973|1978|1981|1984
1985|1988|1991|1993
|1995|2001|2003|2006|2008|2009|2010|2012


Do góry